معرفی

مشخصات فردی

فریبرز هوانلو

نام - نام خانوادگی : فریبرز   هوانلو

پست الکترونیکی : f_hovanloo@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : تربیت بدنی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه اصفهان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : تربیت بدنی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : توانبخشی جسمانی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه ایالتی تربیت بدنی و ورزش کی یف اوکراین

سوابق اجرایی

  1. رئیس انجمن ورزشی کام کندا لین - فدراسیون ورزش های همگانی 
  2. مسئول آزمایشگاه های پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم ، تحقیقات .و فناوری
  3. مسئول آزمایشگاه های دانشکده علوم ورزشی  دانشگاه خوارزمی
  4. مسئول آزمایشگاه های دانشکده ترتبیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی 
  5. معاون پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
  6. دبیر انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
  7. دبیر کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه شهید بهشتی 

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : تربیت بدنی

محل خدمت : دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مرتبه علمی : دانشیار

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : نیمه وقت

فریبرز هوانلو
فریبرز هوانلو

محل خدمت :
    دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^